Algemene Voorwaarden Introvate

Deze Algemene Voorwaarden van Introvate treden in werking per 1 januari 2020.

 

Inhoudsopgave

Artikel   1 - Algemeen
Artikel   2 - Identiteit van de Ondernemer
Artikel   3 - Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
Artikel   4 - Prijs
Artikel   5 - Betalingsvoorwaarden
Artikel   6 - Wijziging in de opdracht
Artikel   7 - Geheimhouding
Artikel   8 - Intellectuele eigendom
Artikel   9 - Uitvoering van de opdracht
Artikel 10 - Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht
Artikel 11 - Annulering
Artikel 12 - Ontbinding
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
Artikel 14 - Geschillen
Artikel 15 - Wijzigingen
Artikel 16 - Gegevensbeheer
 

1 - Algemeen

1.1 Begripsbepaling. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Ondernemer: Introvate, die deze voorwaarden hanteert. Dienstverlening: het aanbieden van workshops, trainingen, coaching, programma’s, e-learning en leermiddelen. Klant: de contractuele wederpartij van de Ondernemer.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Ondernemer, op alle overeenkomsten die de Ondernemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

 

2 - Identiteit van de Ondernemer

Introvate
Miskom-Dorp 17
3472 Kortenaken
België
Telefoonnummer: 0032 487 93 00 29 
E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BTW nummer:BE 0848 675 962

 

3 - Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat de Klant schriftelijk of via elektronische aanmelding de aanbieding van de Ondernemer aanvaardt.

3.3 Als de Klant aan de Ondernemer mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt, mag de Ondernemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij de aanbieding hierop baseren.

 

4 - Prijs

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de aanbieding anders is aangegeven.

4.2 Reis- en verblijfkosten in verband met het volgen van onderdelen van een programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

5 - Betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling plaats vóór aanvang van de overeengekomen Dienstverlening, binnen 15 dagen na factuurdatum.

5.2 Bezwaren tegen het factuurbedrag, binnen de acht dagen na factuurdatum, schorten de betalingsverplichting niet op, tenzij de Klant een klacht indient in overeenstemming met artikel 14.1 van deze voorwaarden.

5.3 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is verricht, treedt automatisch verzuim in zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De Klant is schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van 250 EUR (excl. BTW) alsook intresten ten belopen van 1,5% per maand vanaf factuurdatum.

5.4 Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de Klant aan de Ondernemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de Ondernemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de Klant.

 

6 - Wijzigingen in de opdracht

6.1 Indien de omvang van de Dienstverlening na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is de Ondernemer gerechtigd eventueel meerwerk bij de Klant in rekening te brengen.

6.2 Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door de Klant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

6.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de inhoud van de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en brengt de Ondernemer de hieruit voortvloeiende kosten bij de Klant in rekening.

 

7 - Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de aanbieding en/of overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.

7.2 De Klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van een workshop, training, coaching of programma van en over andere klanten krijgt.

 

8 - Intellectuele eigendom

8.1 De Ondernemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, offertes, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know how’, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na totstandkoming van de overeenkomst nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Klant.

8.2 De in het vorig artikel genoemde zaken mogen onder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid anders dan voor persoonlijk gebruik door de Klant binnen het kader van zijn persoonlijke leerdoelen.

 

9 - Uitvoering van de opdracht

9.1 De Ondernemer verplicht zich om de overeengekomen Dienstverlening naar best inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de actuele stand van het vakgebied. De Ondernemer spant zich naar best vermogen in om het resultaat te bereiken dat met de overeenkomst wordt beoogd.

9.2 De Ondernemer is gerechtigd:

a. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;

b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma;

c. om de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;

d. om bij onvoldoende aanmeldingen een programma voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde Klanten (deelnemers) ontvangen hiervan bericht, zonder dat de Ondernemer gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen binnen 15 dagen worden gerestitueerd;

e. om zonder opgave van redenen een programma tussentijds te annuleren. Als dan heeft de Klant recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen onder aftrek van verschuldigde bedragen voor de inmiddels al geleverde prestaties.

f. om (tussentijds) de deelname van een bepaalde Klant (deelnemer) te weigeren. De betreffende Klant/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat de Ondernemer gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

9.3 Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de Ondernemer gerechtigd om werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

 

10 - Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht

10.1 De Ondernemer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende ernstige omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen, alsmede bij ziekte die hem de uitvoering van de benodigde werkzaamheden belet.

10.2 Indien de nakoming door de Ondernemer blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding.

10.3 Omstandigheden die een overmachtssituatie voor de Ondernemer opleveren zijn in ieder geval: overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden en extreme verkeerssituaties.

 

11 - Annulering

11.1 De Klant is gerechtigd deelname te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma op te zeggen.

11.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door de Klant door middel van een schriftelijk schrijven aan de Ondernemer.

11.3 Bij annulering/opzegging door de Klant is de Ondernemer niet gehouden tot restitutie van het door de Klant betaalde bedrag, en de Klant is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan de Ondernemer te voldoen.

11.4 Tenzij anders is overeengekomen, kan de Klant in plaats van annulering een andere persoon in zijn plaats laten deelnemen aan de overeengekomen Dienstverlening. Het staat de Ondernemer vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren. De met de Klant overeengekomen voorwaarden blijven daarbij van toepassing.

11.5 Het in artikel 11.1 en 11.2 bepaalde geldt met uitzondering van het recht van de Klant om deelname aan een programma te annuleren indien de Klant (deelnemer) tijdens de eerste dag van het programma heeft bemerkt dat het gebodene niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet. De Klant (deelnemer) dient de Ondernemer hierover aan het eind van de eerste dag van het programma te informeren, en dit uiterlijk de dag daarna schriftelijk te bevestigen. Binnen 14 werkdagen daarna worden vooruitbetaalde bedragen, verminderd met de niet restitueerbare aanbetaling, aan de Klant gerestitueerd, mits ontvangen cursusmaterialen zijn geretourneerd. Restitutie vindt niet plaats ingeval een vervangende deelnemer zal deelnemen aan het programma zoals bepaald in artikel 11.4.

11.6 Verplaatsing van geplande een-op-eengesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van de Ondernemer. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van de Klant.

 

12 - Ontbinding

12.1 Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met de Ondernemer gesloten overeenkomst voldoet, is de Ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Ondernemer heeft in die gevallen voorts het recht om onmiddellijk voldoening te vorderen van wat hem toekomt en is niet gehouden tot enige vergoeding van schade aan de Klant.

12.2 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de Ondernemer het recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

 

13 - Aansprakelijkheid

13.1 De Ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Klant die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Ondernemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen de Ondernemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoort te zijn. De te vergoeden schade is beperkt tot het geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal uitkeren. Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

b. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste tweemaal de aanneemsom, zijnde de overeengekomen prijs voor de Dienstverlening.

c. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de Ondernemer nimmer aansprakelijk.

d. De door Ondernemer te vergoeden schade wordt gematigd indien de door de Klant te betalen prijs voor de overeengekomen Dienstverlening gering is in verhouding tot de omvang van de door de Klant geleden schade.

13.2 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op anderen van wiens hulp de Ondernemer gebruik maakt bij de uitvoering van werkzaamheden.

 

14 - Geschillen

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, offertes en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een uitgebrachte offerte dan wel een overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Leuven.

 

15 - Wijzigingen

15.1 De Ondernemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Klant/deelnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien de Klant/deelnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van de Ondernemer dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft gestuurd.

 

16 - Gegevensbeheer

16.1 Indien de Klant een bestelling plaatst bij Introvate, dan worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van Introvate. Introvate zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

16.2 Introvate respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van zijn persoonlijke gegevens.

16.3 Introvate maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies waardoor de Klant zich van deze lijst kan verwijderen.

16.4 Introvate heeft een privacybeleid dat conform de geldende regelgeving is. Bekijk hier het privacybeleid van Introvate.